Powered by Smartsupp

Cormen Cleamen 540 dezi AP 1000ml

Kód: 8594011504746
Neohodnoceno
Značka: Cormen
256 Kč
Skladem
Cormen Cleamen 540 dezi AP 1000ml - alkoholový dezinfekční prostředek je určen pro dezinfekci menších ploch jako jsou operační stoly, nástroje, zdravotnické prostředky, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim

Detailní informace

Detailní popis produktu


Alkoholový dezinfekční prostředek je určen pro dezinfekci menších ploch jako jsou operační stoly, nástroje, zdravotnické prostředky, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim.
Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí. Prostředek se používá NEŘEDĚNÝ. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99% vitálních forem mikroorganismů. Prostředek není parfemovaný.

Spektrum účinku:

- Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC
- Fungicidní: většina mikroskopických hub.
- Biocidní typ: 2,4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)
Výhody použití:
Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí. Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.
Použití:
Na ošetřované plochy doporučujeme prostředek aplikovat mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm. Nanesený prostředek neotírat. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřniství, kosmetických salónech, masérských salónech a pod. Dezinfikované= nástroje a pomůcky nechat v pracovním roztoku 15 minut. Před použitím opláchnout vodou.
pracovní roztok k přímému použití účinek na bakterie a plísně spektra: A,V účinek na mykrobakterie spektra: M,T
nezbytná doba působení
15 minut 15 minut
běžná spotřeba na 1m² 10 ml 10 ml

pH koncentrátu: 6–8

Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.
Přípravek není vhodný pro dlouhodobé používání na plastové povrchy.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtětě údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi):
- ethanol (CAS: 64-17-5): 20g
- propan-1-ol (CAS: 71-23-8): 40g

Nebezpečné vlastnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

GHS02
Hořlavé látky

GHS05
Korozivní a žíravé látky

GHS07
Dráždivé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: